Start Up Plus: Se prelungește depunerea!

POCU: Modificări la Ghidul  „România Start Up Plus”. Se prelungește depunerea!

Având în vedere solicitările de clarificări din partea potențialilor aplicanți cu privire la prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „România Start-Up Plus”, precum și oportunitatea corelării cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Diaspora Start-Up”, ambele ghiduri fiind aferente unor apeluri finanțate din Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul Specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană al POCU, MFE a publicat astăzi, 21 octombrie 2016, corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start-Up Plus”.

În acest sens, corrigendum-ul nr.1 clarifică o serie de aspecte legate de eligibilitatea activităților, eligibilitatea partenerilor, eligibilitatea grupului țintă, eligibilitatea cheltuielilor în cadrul apelului menționat.

Pentru a vizualiza mai ușor revizuirile aduse Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, puteți consulta tabelul comparativ Varianta inițială – Varianta modificată.

De asemenea, tot astăzi a fost publicat și corridendum-ul nr. 2 la acest Ghid care precizează că termenul de depunere se prelungește până pe 16.11.2016. Conform MFE, prelungirea a fost considerată necesară deoarece clarificările la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, operaționalizate prin corrigendum-ul nr. 1, pot avea impact asupra elaborării cererilor de finanțare.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Debut: 2.500 de IMM-uri vor putea beneficia de credite garantate de stat

Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri, la debut: 2.500 de IMM-uri vor
putea beneficia de credite garantate de stat

România, Uniunea Europeană, Fondul European de Investiții și Banca Europeană de
Investiții au încheiat in 21.10.2016 documentele aferente Programului Operațional
Inițiativa pentru IMM-uri (POIIMM)

Acordul de finanțare, Acordul între creditori și Contractul de gaj au fost semnate
joi, 20 octombrie a.c., de Vasile Dîncu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale și administrației publice; Normunds Popens, director general adjunct
pentru politică regională și urbană, Comisia Europeană; Hubert Cottogni, director,
Fondul European de Investiții; Dietmar Dumlich, director, Banca Europeană de
Investiții.

Cu un buget de 100 de milioane de euro alocat din Fondul European de Dezvoltare
Regională, POIIMM sprijină întreprinderile mici și mijlocii prin facilitarea
accesului la credite, prin oferirea unei rate de garantare de până la 80%.

„Ce facem azi e un moment important pentru mediul de afaceri din România: IMM-urile
reprezintă 90% din totalul firmelor, asigură 60% din totalul locurilor de muncă și
au cea mai importantă participare la PIB-ul României. Alocarea va finanța 2.500 de
întreprinderi mici și mijlocii cu o valoare totală care va ajunge la 400 de milioane
de euro, arată estimările actuale ale specialiștilor. Programul finanțează toate
sectoarele, mai puțin cel agricol”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu la
ceremonia de semnare.

La nivel european, Inițiativa pentru IMM-uri a fost lansată în anul 2013.
„Urmează procesul de selectare a băncilor de către Fondul European de Investiții,
estimat la 2 luni. Pentru lansarea apelului sunt necesare reuniuni ale Comitetului
de Monitorizare al programului și al Comitetului Investitorilor. Prima întâlnire a
acestora are loc chiar astăzi, la sediul ministerului”, a precizat Vasile Dîncu.

Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri a fost aprobat de Comisia Europeană
în martie 2015 și conține o singură prioritate de investiții: Sprijinirea
capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale
și de a se angaja în procesele de inovare. Programul acoperă atât regiunea
București-Ilfov, clasificată ca regiune mai dezvoltată, cât și celelalte 7 regiuni
ale țării, incluse în categoria celor mai puțin dezvoltate. Acordarea de credite se
va face la nivel național, în funcție de cererea IMM, fără obiective regionale.

Conținutul documentelor semnate astăzi a fost aprobat în ședința Guvernului din data
de 19 octombrie 2016

POR 2014-2020: noi modificări la Ghidul General POR şi ghidurile specifice pentru apelurile 2.1A, 3.1A, 5.1, 5.2, 6.1 şi 7.1

POR 2014-2020: noi modificări la Ghidul General POR şi ghidurile specifice pentru
apelurile 2.1A, 3.1A, 5.1, 5.2, 6.1 şi 7.1

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis, pe 13
octombrie 2016, ordine de modificare a Ghidului general al solicitantului pentru
Programul Operaţional Regional POR 2014-2020 şi a Ghidurilor specifice pentru
prioritățile 2.1.A-Microîntreprinderi, 3.1.-Eficienta energetică în blocuri,
5.1.-Monumente istorice, 5.2.-Revitalizare spaţii urbane, 6.1.-Drumuri judeţene,
7.1.-Turism.

Astfel, principalele modificări aduse Ghidului general se referă la:

Posibilitatea depunerii documentației tehnice/ tehnico-economice în format
electronic (.pdf), sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al
solicitantului/ persoanei împuternicite.

Posibilitatea depunerii planului de situație a imobilelor – planşă pe suport
topografic vizat de Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), conform
Legii nr. 50/1991 în cadrul etapei precontractuale, în caz contrar proiectul fiind
respins.

Acceptarea înscrierii provizorii în cartea funciară a dreptului de proprietate la
depunerea cererii de finanțare, cu condiția depunerii unui extras de carte funciară
cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termen de maximum
30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind demararea etapei
precontractuale, în caz contrar proiectul fiind respins. Nu se acceptă înscrierea
provizorie a celorlalte drepturi reale/ de creanță aplicabile conform ghidurilor
specifice.

Eliminarea restricțiilor privind solicitarea de clarificări în cadrul etapei de
verificare a conformității și eligibilității și de evaluare tehnică și financiară.

Clarificarea și standardizarea regulilor modalității de calcul a termenelor
aferente mecanismului de selecţie şi contractare pentru apelurile competitive, luând
în considerare regulile de calcul a termenelor stabilite de Codul de procedură
civilă.

Posibilitatea ca proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a
conformității administrative și eligibilității să fie redepuse, doar dacă se
respectă termenul limită de închidere, fiind tratate din punct de vedere procedural
ca proiecte nou-depuse. Prevederea nu se aplică pentru proiectele respinse în urma
etapei de evaluare tehnică și financiară, cu excepția apelurilor necompetitive.
ghidul-general-por-ziaruldealba

Posibilitatea închiderii grilelor de evaluare tehnică și financiară cu
observații/recomandări, cu condiția soluționării aspectelor respective în termenul
de depunere a documentelor în etapa precontractuală.

Ajustarea termenelor de răspuns la solicitările de clarificări în cadrul
apelurilor de proiecte în care se depun cereri de finanțare cu mai multe componente.

Forma consolidată a ghidului general este publicată pe site-ul inforegio.ro și va sta la baza
metodei de calcul pentru selecția și contractarea proiectelor finanțate din POR
2014-2020.

Prevederile Ghidurilor specifice pentru apelurile de proiecte aflate în curs vor fi
corelate, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului General, varianta
consolidată.

Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 este
succesorul POR 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România poate
accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul
MDRAP și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul
său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor
de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a
regiunilor, astfel încât acestea să-și poată gestiona în mod eficient resursele și
să-și valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență
tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,15 miliarde de euro, din care 6,6
miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare
Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri a atins plafonul maxim alocat în 2016 pentru zona non-montană

PNDR: Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri a atins plafonul maxim alocat în 2016 pentru zona non-montană.

 

Interesul foarte mare pentru finanțarea europeană nerambursabilă pe care l-au arătat tinerii fermieri în cursul anului trecut se menține și pentru 2016. Ca urmare a acestui fapt, AFIR a anunțat ieri, 1 august 2016, că valoarea totală nerambursabilă a proiectelor depuse prin submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” a ajuns la nivelul maxim al sumei pentru care se pot primi cereri de finanțare în acest an pentru zona non-montană.

Până în acest moment, pentru dezvoltarea fermelor agricole în zonele non-montane, au fost depuse 3.973 de cereri de finanțare, în valoare de 163,24 milioane de euro.

Odată atins plafonul stabilit din alocarea disponibilă pentru componenta non-montană din cadrul submăsurii 6.1 (153,6 milioane de euro) sesiunea de depunere a proiectelor se închide automat. Pentru zona montană din cadrul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, AFIR primește în continuare cereri de finanțare, suma disponibilă rămasă este de 33,3 milioane de euro, sesiunea de depunere fiind deschisă până la 31 octombrie 2016, în limita fondurilor disponibile.

Sursa: AFIR

Din 16 mai, incep depunerile de proiecte pe POR 2014-2020

Cinci priorităţi de finanţare pentru infrastructură, lansare in aprilie si mai 2016, in cadrul POR 2014-2020

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar pentru POR 2014-2020, organizează o serie de şase evenimentele judeţene prilejuite de lansarea a cinci ghiduri de finanţare destinate drumurilor judeţene, eficienţei energetice pentru clădiri rezidenţiale, patrimoniu cultural, revitalizarea oraşelor şi infrastructură de turism.
Cele cinci priorităţi de finanţare lansate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 pot atrage în regiunea noastră 214,05 milioane Euro.

Ghidurile care vor fi prezentate în cadrul evenimentelor noastre din perioada 4-15 aprilie se referă la priorităţile de investiţii: 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 5.2. Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului, precum şi Prioritatea 7.1. Investiţii în infrastructura de turism.

Pentru Axa 6, prioritatea de investiţii 6.1. alocarea regională este de 113,89 milioane Euro, prin care se va finanţa traseul regional de drumuri judeţene Transilvania Nord, proiect în parteneriat între cele şase consilii judeţene ale regiunii.
Valorea eligibilă a proiectelor poate fi între 1.000.000 Euro şi 50.000.000 Euro, cu exceptia proiectelor care se realizează în parteneriat, caz în care valoarea maximă eligibilă este de 69.500.000 Euro. Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanţare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Sesiunea de depunere a proiectelor va avea loc între 16.05.2016- 16.11.2016.

Pentru Axa 3, prioritatea 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, proiectele se vor depune între 16.05.2016 – 16.11.2016. Valoarea totală eligibilă a unei cereri de finanţare poate fi între 100 000 – 5 milioane euro, iar beneficiarii sunt UAT din mediul urban. Alocarea regională este de 52,20 milioane Euro.
Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activităţi specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv: îmbunătăţirea izolaţiei termice şi hidroizolarea anvelopei clădirii, reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic, modernizarea sistemului de încălzire, înlocuirea corpurilor de iluminat, implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice, înlocuirea lifturilor şi a circuitelor electrice în părţile comune, lucrari de reparaţii la faţade , precum şi realizarea de strategii pentru eficienţă energetică.
Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt 60% finanţare prin POR, 40% – UAT şi Asociaţia de proprietari.

Axa 5, Prioritatea 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural se adresează UAT-urilor, autorităţilor administraţiei publice centrale, unităţilor de cult, ONG-urilor sau parteneriatelor între aceste entităţi, iar finanţarea va fi acordată pentru restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice, marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, precum şi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului.
Proiectele se vor depune între 25.05.2016 – 25.11.2016, iar cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Valoarea maximă a proiectului este de 5 milioane euro şi în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro. În ceea ce priveşte valoarea minimă a proiectului, acesta este de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric. Alocarea regională este de 35,07 milioane euro.

Prioritatea 5.2. Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului – aici sunt vizate reconversia funcţională şi/sau reutilizarea unor terenuri şi suprafeţe abandonate şi neutilizate din interiorul oraşelor şi transformarea lor în zone de agrement şi petrecere a timpului liber pentru comunitate.
Cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar valoarea totală a investiţiei este între 100.000 – 5 .000.000 euro;
Beneficiarii în cadrul acestei priorităţi de investiţie vor fi unităţile administrativ teritoriale din mediul urban, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ sau parteneriate între unităţile administrativ teritoriale şi judeţe, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban.
Depunerea de proiecte poate avea loc între 25.05.2016 şi 25.11.2016, iar alocarea pentru Nord-Vest este de 12,89 milioane Euro.

Lansată vineri, 1 aprilie, Prioritatea 7.1. Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilității şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism) are o alocare regională de 13,95 milioane Euro.
Autorităţile locale pot depune proiecte de infrastructură de turism pentru dezvoltarea infrastructurii de turism balnear, amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracţiilor turistice, crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente activităţi de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat.
Proiecte din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare minimă şi maximă. Astfel valoarea minimă totală a proiectului este de 100.000 EUR, iar valoarea maximă totală a proiectului nu va depăşi 5.000.000 EUR. Cofinanţarea este de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Proiectele se vor depune între 01.06.2016 şi 02.12.2016.

Surse de finantare pentru luna octombrie

fonduri-nerambursabile

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finantare – octombrie 2015.

Acesta cuprinde programele de finantare nerambursabila active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.

Ca noutate pentru societatile comerciale au aparut programe de finantare cum ar fi:

Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural;

Concurs de proiecte cultuale;

Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC.

Mai multe aflati accesand fisierul catalogul surselor de finantare.

fonduri nerambursabile

Stadiul proiectelor depuse pana in prezent pe PNDR 2014 – 2020

fonduri europene

Conform datelor publicate de AFIR, 2.722 de proiecte, in valoare de 319,6 milioane de euro au fost depuse pana acum prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR).

Pe Submasura 6.1Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” au fost depuse 1.663, avand o valoare totala nerambursabila, cumulata, de 70,41 milioane de euro.

Pe Submasura 4.1Investitii in exploatatii agricole„, s-au primit 281 de proiecte, dintre care 243 pe sectorul vegetal. Valoarea totala nerambursabila a celor 281 de proiecte se ridica la 108,64 milioane de euro. In ceea ce priveste sectorul vegetal, valoarea proiectelor depuse este de 63.545.224 euro.

Pe Submasura 6.2Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” s-au primit 309 cereri, avand o valoare totala nerambursabila de 18,37 milioane de euro.

Pe Submasura 6.3Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” s-au primit 44 de proiecte, avand o valoare totala nerambursabila de 660 milioane de euro.

Pe Submasura 6.4Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” s-au primit 63 de proiecte, avand o valoare totala nerambursabila de 10 milioane de euro.

Toti cei interesati de fonduri europene pentru agricultura, mai au la dispozitie, in afara de liniile de finantare de mai sus si submasurile urmatoare:

  • 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole„,
  • 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole„,
  • 4.2a „Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol„,
  • 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice„.

Proiectele se pot depune pana pe data de 30 octombrie 2015.

De retinut e ca in cursul lunii septembrie, se vor lansa si submasurile 7.2Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” si 7.6Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural„.

Sursa: AFIR

Îmbunătătirea accesului si a participării grupurior vulnerabile pe piata muncii

Creșterea posibilităților de angajare pentru personae de etnie roma și personae cu dizabilități prin dezvoltarea de sesiuni de formare profesională

În proiectul ”ACCES PLUS –pentru o piață a muncii încluzivă” LTL Documentary SRL Alba Iulia este partener local al solicitantului – Primăria Siret, județ Suceava alături de DGASPC Botoșani, Asociația Institutul Bucovina Suceava, Asociația pentru Participare Cetățenească Făgăraș și partenerii  internaționali Die Querdenker –Austria și CEFEC Belgia.
Obiectivele specific ale proiectului sunt creșterea posibilităților de angajare pentru personae de etnie roma și personae cu dizabilități prin dezvoltarea de sesiuni de formare profesională pentru grupul țintă al proiectului.
Diseminarea acestor informații în municipiul Alba Iulia a fost scopul campaniei de publicitate din luna iunie susținută de Centrul de Incluziune Socială Alba – centru pilot dezvoltat de LTL Documentary SRL pentru oferirea de servicii suport profesionale persoanelor din grupuri vulnerabile .

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,
Axa Prioritară 6 : ,,Promovarea incluziunii sociale”
Domeniu major de intervenție 6.2.: ,, Îmbunătătirea accesului si a participării grupurior vulnerabile pe piata muncii”
Titlul proiectului: „ACCES PLUS- pentru o piata a muncii incluziva”
Contract POSDRU: POSDRU/165/6.2/S/141673

Clubul de Afaceri (DWS) din Transilvania la Sibiu

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a prezentat comunitatii oamenilor de afaceri germani din Sibiu,

reprezentanti ai Clubului de Afaceri (DWS) din Transilvania, oportunitatile de dezvoltare de proiecte cu resurse nerambursabile pentru urmatoarea perioada.  Evenimentul s-a petrecut cu prilejul unei intalniri de lucru a membrilor DWS, care au dorit sa afle detalii despre activitatea ADR Centru. Aceasta  informare a venit in contextul in care, luna trecuta, Transilvania a fost vizitata de un important grup de investitori din mai multe landuri germane, printr-o misiune economica organizata in cooperare cu Agentia federala Germany Trade and Invest.

Realizarea de contacte si concretizarea acestora in parteneriate de afaceri intre companiile straine si cat mai multe firme din Transilvania, sunt obiectivele principale ale comunitatii de afaceri de etnie germana din Sibiu. Vizita delegatiei germane in Transilvania, desfasurata in luna mai in
judetele Cluj, Alba si Sibiu, a dus la imbunatatirea relatiilor de afaceri intre firmele germane si cele romanesti.

Deoarece, in acel cadru, activitatea ADR Centru in domeniul coordonarii procesului de elaborare si implementare a politicilor de dezvoltare regionala a fost intens promovata, ca si la Targul Sibiu Invest 2015, de la inceputul lunii iunie, Clubul Oamenilor de Afaceri Germani din Transilvania a invitat ADR Centru sa prezinte succint sprijinul pe care il poate oferi firmelor germane, sau al celor cu capital  germano-roman. La evenimentul desfasurat la Hotel Golden Tulip Sibiu au participat peste 40 de oameni de afaceri, dar si reprezentanti ai administratiei publice locale, ai ONG sau
ai institutiilor de invatamant.

Conform cifrelor publicate de Institutul National de Statistica, Germania a fost, in 2014, partenerul comercial nr. 1 al Romaniei. Importurile din Germania au insumat 11,2 miliarde euro, cu 8,7% mai mult decat in 2013, iar exporturile 10,1 miliarde euro, in crestere cu 9,8% fata de anul precedent.
Astfel cresterea importurilor si a exporturilor germane s-a situat peste cresterea de circa 5% a totalului exporturilor si importurilor romanesti. La inceputul anului 2015, Germania se afla pe locul al treilea in topul firmelor straine care activeaza in tara noastra, potrivit datelor inregistrate de Registrul Comertului, dupa Austria si Olanda.

La intalnirea de la Sibiu, s-a discutat despre oportunitatile pe care le au firmele private sa se dezvolte cu fonduri nerambursabile. Asta chiar si in conditiile in care peste 80% din activitatea ADR Centru este orientata spre implementarea programelor de dezvoltare ale administratiei publice. Oamenii
de afaceri etnici germani, sau parteneri ai unor importante firme chiar din Germania au vorbit nu doar despre birocratie, ci si despre facilitati si sprijin financiar, nu numai despre probleme, ci si despre rezultatele unor proiecte in care, cu resurse nerambursabile, s-au realizat investitii semnificative. Tema centrala a fost insa modul in care ADR Centru poate fi interfata care sa acorde sprijin informational celor care doresc dezvoltare si care cauta resurse pentru aceasta.

“Aspectele discutate la Sibiu cu oamenii de afaceri completeaza activitatile noastre orientate spre dezvoltarea economica a judetelor din Regiunea Centru. In cadrul acestei intalniri am prezentat modul in care firmele pot profita de maximizarea rezultatelor investitiilor realizate, prin aport nerambursabil din partea Uniunii Europene. In general judetele din centrul tarii sunt foarte apreciate de catre investitorii germani, acesta fiind motivul pentru care in aceste judete s-au mai organizat misiuni economice germane. Am explicat cat de mult s-a dezvoltat in ultimii ani intreaga Transilvanie si credem cu tarie ca mediul de afaceri din Regiunea Centru a devenit mai bine pregatit pentru competitia pe pietele
internationale, datorita comunitatii de afaceri germane”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Curs de formare profesională ”lucrător în comerț”

Programul de formare profesională pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile

În cadrul proiectului ”ACCES PLUS –pentru o piață a muncii incluzivă” desfășurat de LTL Documentary SRL Alba Iulia ca partener local al solicitantului – Primăria Siret, județ Suceava – s-a derulat programul de formare profesională pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile respective persoane de etnie roma și persoane cu dizabilități.

Astfel în perioada 2.03.2015 – 12.05.2015 s-a desfășurat cursul de formare profesională ”lucrător în comerț” la care au participat un numar de 23 persoane înregistrate în grupul țintă iar din 9.03.2015 până în 19.05.2015 au fost pregătite ” agent curățenie clădiri și mijloace de transport” un număr de 23 de persoane de etnie roma, cu rata de promovare 100%.

Cursurile sunt finanțate din Fondul Social European proiectul având ca obiectiv major facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor provenind din grupurile vulnerabile

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,

Axa Prioritară 6 : ,,Promovarea incluziunii sociale”

Domeniu major de intervenție 6.2.: ,, Îmbunătătirea accesului si a participării grupurior vulnerabile pe piata muncii”

Titlul proiectului: „ACCES PLUS- pentru o piata a muncii incluziva”

Contract POSDRU: POSDRU/165/6.2/S/141673

1 2