POR 2014-2020: noi modificări la Ghidul General POR şi ghidurile specifice pentru apelurile 2.1A, 3.1A, 5.1, 5.2, 6.1 şi 7.1

POR 2014-2020: noi modificări la Ghidul General POR şi ghidurile specifice pentru
apelurile 2.1A, 3.1A, 5.1, 5.2, 6.1 şi 7.1

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis, pe 13
octombrie 2016, ordine de modificare a Ghidului general al solicitantului pentru
Programul Operaţional Regional POR 2014-2020 şi a Ghidurilor specifice pentru
prioritățile 2.1.A-Microîntreprinderi, 3.1.-Eficienta energetică în blocuri,
5.1.-Monumente istorice, 5.2.-Revitalizare spaţii urbane, 6.1.-Drumuri judeţene,
7.1.-Turism.

Astfel, principalele modificări aduse Ghidului general se referă la:

Posibilitatea depunerii documentației tehnice/ tehnico-economice în format
electronic (.pdf), sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al
solicitantului/ persoanei împuternicite.

Posibilitatea depunerii planului de situație a imobilelor – planşă pe suport
topografic vizat de Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), conform
Legii nr. 50/1991 în cadrul etapei precontractuale, în caz contrar proiectul fiind
respins.

Acceptarea înscrierii provizorii în cartea funciară a dreptului de proprietate la
depunerea cererii de finanțare, cu condiția depunerii unui extras de carte funciară
cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termen de maximum
30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind demararea etapei
precontractuale, în caz contrar proiectul fiind respins. Nu se acceptă înscrierea
provizorie a celorlalte drepturi reale/ de creanță aplicabile conform ghidurilor
specifice.

Eliminarea restricțiilor privind solicitarea de clarificări în cadrul etapei de
verificare a conformității și eligibilității și de evaluare tehnică și financiară.

Clarificarea și standardizarea regulilor modalității de calcul a termenelor
aferente mecanismului de selecţie şi contractare pentru apelurile competitive, luând
în considerare regulile de calcul a termenelor stabilite de Codul de procedură
civilă.

Posibilitatea ca proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a
conformității administrative și eligibilității să fie redepuse, doar dacă se
respectă termenul limită de închidere, fiind tratate din punct de vedere procedural
ca proiecte nou-depuse. Prevederea nu se aplică pentru proiectele respinse în urma
etapei de evaluare tehnică și financiară, cu excepția apelurilor necompetitive.
ghidul-general-por-ziaruldealba

Posibilitatea închiderii grilelor de evaluare tehnică și financiară cu
observații/recomandări, cu condiția soluționării aspectelor respective în termenul
de depunere a documentelor în etapa precontractuală.

Ajustarea termenelor de răspuns la solicitările de clarificări în cadrul
apelurilor de proiecte în care se depun cereri de finanțare cu mai multe componente.

Forma consolidată a ghidului general este publicată pe site-ul inforegio.ro și va sta la baza
metodei de calcul pentru selecția și contractarea proiectelor finanțate din POR
2014-2020.

Prevederile Ghidurilor specifice pentru apelurile de proiecte aflate în curs vor fi
corelate, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului General, varianta
consolidată.

Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 este
succesorul POR 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România poate
accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul
MDRAP și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul
său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor
de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a
regiunilor, astfel încât acestea să-și poată gestiona în mod eficient resursele și
să-și valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență
tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,15 miliarde de euro, din care 6,6
miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare
Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *